Home Trang chủ _KO
Tin hot

제품 서비스

DOLPHIN là nhà cung cấp dịch vụ hàng hải và dầu khí chuyên nghiệp hàng đầu cho các đối tác nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam.

우리의 봉사
- 배송 대행사 :

- 모든 종류의 선박에 대한 내부 / 외부 대리인 서비스 : 근해 지원 선박 및 유조선, 화물선, 유조선;
- 베트남 항의 프로젝트 선박에 대한 세관 절차;
- 라이센스 준비 : 국내 교통 허가, 해상 통보, 현지 노동 허가, 병
- 선박 양육 서비스 : 승무원, 입국 비자, 교통편, 호텔 서비스 변경, 응급 병원 배치
베트남 입국
돌고래 물류 센터 (DOLPHIN LOGISTICS)는 베트남에 입국하는 외국 파트너에게 새로운 VISA를 갱신하고 지원할 수있는 솔루션을 제공합니다.
국제화물 운송 / 운송
파트너와 독점적으로 사용되는 동일한 공장 시스템을 사용한 창고 및 납품 서비스.

일반 고객

0978361692

Zalo Chat